Navigatie
ALGEMENE VOORWAARDEN (Versie 24-04-2018)

• Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van A lot of Happiness en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
• Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
• Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
• Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


HET AANBOD.

• De prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.
• Afgeprijsde artikelen mogen niet geretourneerd worden, tenzij het bestelt is door middel van een kortingscode.
• Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
• Afmetingen op de website zijn bij benadering. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.
• Artikelen worden zo goed mogelijk gefotografeerd, maar er kunnen kleine kleurverschillen optreden.
• De zelfde soort handgemaakte artikelen kunnen enigzins van elkaar afwijken doordat het handwerk is en onmogelijk alles exact hetzelfde te maken.


DE OVEREENKOMST / BETALING.

• De levering- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Wanneer je een bestelling plaatst, geef je aan akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van A lot of happiness. Op alle overeenkomsten, gesloten met A lot of Happiness, is Nederlands recht van toepassing.
• Na je bestelling krijg je per e-mail een bevestiging. In dit bericht staat een bestelnummer, het product/ de producten die zijn besteld, de eventuele verzendkosten en het totaalbedrag van de bestelling. Je kan op verschillende manieren dit totaalbedrag voldoen als de betaling niet via Ideal voldaan is.
• Wanneer de betaling niet binnen 10 werkdagen binnen of akkoord door Ideal is, komt de bestelling te vervallen.
• Bestellingen worden pas verstuurd als het totale bedrag op onze rekening staat, behalve als er is gekozen voor verzending onder rembours.


HERROEPINGSRECHT.

• Bij de aankoop van alle producten (READY TO GO) BEHALVE de artikelen die naar wens van de klant (CUSTOM MADE) zijn gemaakt heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument. Na ontbinding heeft de klant nogmaals 14 dagen om het product te retourneren.
• Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van de retourmelding terug storten mits het artikel/de artikelen inmiddels in goede orde ontvangen is/zijn.
• Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Het artikel/de artikelen dient/dienen ongebruikt te zijn en opnieuw verkocht te kunnen worden. Artikelen die onverkoopbaar zijn geworden door bijvoorbeeld een beschadigde verpakking, vlekken, of andere gebreken/beschadigingen, worden door A lot of Happiness niet gecrediteerd.
• Textielproducten die niet fris meer ruiken, maar naar bijvoorbeeld etensluchten en/of sigarettenrook, worden door A lot of Happiness beschouwd als onverkoopbaar. Deze artikelen worden dan ook niet gecrediteerd.
• De klant is verantwoordelijk voor verlies en/of beschadiging tijdens het verzenden van de klant naar A lot of Happiness. Ik adviseer dan ook het pakket goed in te pakken en eventueel verzekerd te verzenden. Beschadigde retourzendingen worden door A lot of Happiness niet gecrediteerd.
• Mocht het zo zijn dat door A lot of Happiness per ongeluk een artikel wordt toegezonden die niet is besteld, zal A lot of Happiness het nieuwe, juiste exemplaar toesturen en het betaalde bedrag voor het retouren van het onjuiste artikel voor haar rekening nemen.
• Wanneer er tijdens het transport een defect aan de bestelling is ontstaan, kun je dit binnen 5 werkdagen aan ons melden. A lot of Happiness kan om foto`s van de klacht vragen, of het artikel terug vragen ter beoordeling. Bewaar ook alle verpakkingsmaterialen en maak foto`s van hoe je de zending hebt ontvangen (buitenkant verpakking inclusief verzendlabel, binnenkant verpakking inclusief verpakkingsmateriaal en foto`s van de schade aan het artikel of de artikelen). Hierna zoeken we samen naar een redelijke oplossing.


KOSTEN IN GEVAL VAN HERROEPING.

• Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.


UITSLUITING HERROEPINGSRECHT.

• Custom made (naar wens gemaakte) artikelen (met en zonder naam) kunnen niet geretourneerd worden.
• Afgeprijsde artikelen mogen niet geretourneerd worden, tenzij het bestelt is door middel van een kortingscode.


PRIJZEN.

• De prijzen zijn vermeld in euro`s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en opties.
• Prijswijzigingen voorbehouden.
• Ondanks grote zorgvuldigheid kan het voorkomen dat er een fout wordt gemaakt bij het invoeren van de prijs of kortingscode. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.


GARANTIE.

• De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
• Uiteraard geeft A lot of Happiness garantie op de door haar verkochte artikelen. Ik handel deze klachten zelf af, je wordt dus niet doorverwezen naar een leverancier.
• De duur van deze garantie verschilt per artikel(groep). Mocht een artikel binnen de in alle redelijkheid verwachte levensduur kapot gaan of gebreken vertonen, neem dan contact met mij op. We zoeken samen naar een oplossing. Mail: info@alotofhappiness.nl
• A lot of Happiness behoudt zich het recht voor artikelen eventueel te laten repareren, vervangen of (gedeeltelijk) te crediteren. Op ritsen en druksluitingen wordt maximaal 3 maanden garantie gegeven.


KLACHTEN.

• A lot of Happiness beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
• Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij A lot of Happiness, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
• Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
• Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
• Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot A lot of Happiness. Deze webwinkel is aangesloten bij Stichting WebwinkelKeur en bij klachten die niet in onderling overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), deze zal gratis bemiddelen. Controleer of deze webwinkel een lopend lidmaatschap heeft via https://www.webwinkelkeur.nl/leden/. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend en zowel A lot of Happiness als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaald dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).
• Een klacht schort de verplichtingen van A lot of Happiness niet op, tenzij A lot of Happiness dat schriftelijk anders aangeeft.
• Indien een klacht gegrond wordt bevonden door A lot of Happiness, zal A lot of Happiness naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.


LEVERING.

• De producten worden onder normale omstandigheden, als een product op voorraad is, binnen 3 werkdagen na ontvangst(bevestiging) van betaling verzonden via PostNL. A lot of Happiness behoudt het recht de bestelling te cancellen en, indien van toepassing, het reeds overgemaakte bedrag terug te storten.
• Custom made artikelen hebben een andere levertijd.
• De verzendkosten binnen Nederland bedragen voor brievenbuspost € 3,95 en bij een pakketbestelling € 6,95. Deze bedragen zijn opgebouwd uit portokosten en BTW.
• Je bent zelf verantwoordelijk voor het invullen van het correcte adres waar A lot of Happiness de bestelling naar toe stuurt.
• Bestellingen worden pas geleverd als het totale bedrag op onze (Ideal)rekening staat, behalve als er is gekozen voor verzending onder rembours.
• Bestellingen worden altijd compleet verzonden. Heb je één of meerdere producten besteld die niet op voorraad zijn of naar wens worden gemaakt zal A lot of Happiness de andere producten voor je reserveren. Als jouw bestelling compleet is, wordt alles in één keer verzonden. Wil je niet wachten op de andere producten, plaats dan een aparte bestelling.
• Heeft jouw bestelling spoed en wil je deze sneller dan de gemiddelde levertijd ontvangen, dan is dat mogelijk na overleg. Neem contact op met mij zodat ik jouw bestelling tussen alle anderen uit kan halen ivm de speciale wens . Alleen de datum aangeven is dan niet voldoende, omdat dit niet gezien wordt op het eerste gezicht.


PERSOONSGEGEVENS.

Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van A lot of Happiness opgeslagen om de bestelling te verwerken. Daarnaast kan A lot of Happiness je gegevens gebruiken voor interne marketing doeleinden, zoals bijvoorbeeld het toesturen van mailings. Je gegevens worden niet doorgespeeld aan derden. Je kunt deze dan ook altijd op elk gewenst moment afmelden.


AANSPRAKELIJKHEID.

A lot of Happiness is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte (technische) adviezen, druk- en zetfouten op de website, door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten. De aansprakelijkheid van A lot of Happiness is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.


GESCHILLEN.

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht.


WIJZIGINGSRECHT.

A lot of Happiness behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van A lot of Happiness.


IDENTITEIT ONDERNEMER.

Meta Kolkman (eigenaar van A lot of Happiness)
Fien de la Marstraat 2 7558 MA Hengelo
e-mailadres: info@alotofhappiness.nl
telefoonnummer: 06-38094155
KvK nr: 66275008
Btw nr: NL136772845B02(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2012 - 2019 A lot of Happiness | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Accepteren Meer informatie
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.